REGULAMIN SKLEPU

1

Sklep internetowy działający pod adresem  www.sinus-sklep.pl  jest własnością Krzysztofa Rybickiego, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą:

Biuro Techniczno-Handlowe " SINUS " - Krzysztof Rybicki

ul.Św. Jana Pawła II 4 A

07-132 Ostrówek

NIP  824-127-62-68

 zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM.

2

Zamówienia w sklepie internetowym www.sinus-sklep.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM.

4

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie  przez KUPUJĄCEGO na stronie sklepu odpowiedniego formularza.

5

Złożenie zamówienia przez KUPUJĄCEGO oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6

SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez KUPUJĄCEGO dane, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo SPRZEDAJĄCY będzie informował KUPUJĄCEGO drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

8

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, KUPUJĄCY zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z KUPUJĄCYM.  W przypadku zaistnienia takiej sytuacji KUPUJĄCEMU przysługuje prawo anulowania zamówienia.

9

SPRZEDAJACY zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia wysłać KUPUJĄCEMU przesyłkę zgodną z zamówieniem.

10

SPRZEDAJĄCY dostarcza przesyłkę do KUPUJĄCEGO za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje.

11

Ceny oferowanych w sklepie artykułów  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

13

Przesyłki realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

14

KUPUJĄCY zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione artykuły zgodnie z wybraną formą płatności.

15

KUPUJĄCY może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia.

16

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez KUPUJĄCEGO na adres e-mail SPRZEDAJĄCEGO (sklep@sinus-sklep.pl ).

17

SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

18

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

kreatyw.pl - sklepy internetowe